1. Home
  2. Algemene voorwaarden & Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden & Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Liever een eenvoudige uitleg over onze dagdagelijkse werking? Neem dan een kijkje bij onze klantenservice en meest gestelde vragen.

Pasco Promotions bv
Stationsstraat 16
B - 9300 Aalst
BE0859.630.133


Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Pasco Promotions bv. De inhoud van de website wordt regelmatig bijgewerkt en aangepast. Pasco kan op ieder moment wijzigingen doorvoeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pasco Promotions BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pasco Promotions BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Pasco Promotions BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden op de website. Pasco Promotions BV kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Alle prijzen op deze webshop zijn in Euro en excl. Btw. Prijswijzigingen, evenals zetfouten voorbehouden.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons ontacteren via e-mail.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Privacybeleid
Pasco Promotions BV hecht belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Pasco Promotions, Stationsstraat 16, 9300 Aalst of via e-mail.
Zie ook: https://www.pascogifts.com/nl/privacy-policy

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pasco Promotions, Stationsstraat 16, 9300 Aalst of via e-mail gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Algemene Verkoops-, leverings- & betalingsvoorwaarden

Artikel 1

1.1. Onderhavige Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, orders en facturen van BV Pasco Promotions.

1.2. In de ondertekst wordt onder opdrachtgever verstaan degene die de bestelling heeft gedaan, onder leverancier wordt BV Pasco Promotions verstaan.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen. Elke afwijking op deze voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen, overeengekomen en aanvaard door beide partijen.

Artikel 2 - Offertes & prijzen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en zijn exclusief BTW.

2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3. Wanneer voor het geheel of een deel van het te vervaardigen werk geen of geen volledige werktekening (artwork voor opdruk, personalisatie enz…) door de opdrachtgever kan worden geleverd, zullen de hieruit voortvloeiende extra zet- en filmkosten aan de opdrachtgever worden berekend.

2.4. De verbintenissen aangegaan door vertegenwoordigers van BV Pasco Promotions zijn slechts bindend na bevestiging door de zaakvoerders van de vennootschap.

Artikel 3 – Wijziging in de opdracht

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook (dus ook in tekst, wijze van zetten enz…) door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken op de oorspronkelijke overeenkomst, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.2 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 4 – Verzending goederen

4.1. Alle bestelde goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. Zowel bij franco als niet-franco leveringen, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

4.2. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.

4.3. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de leverancier, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Indien niet anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden zonder aftrek van enige korting en binnen de 30 dagen na factuurdatum en na goedkeuring van de kredietadviseur. Alle facturen zijn betaalbaar in Euro op de zetel of de bankrekingen van BV Pasco Promotions.

5.2. De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van orders te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

5.3. Eventuele klachten van de opdrachtgever schorten diens betalingsverplichtingen niet op.

5.4. In geval van niet betaling van het totaal verschuldigd bedrag op de vervaldag is de opdrachtgever rechtens en zonder aanmaning moratoire interesten aan de rentevoet van 7% per maand verschuldigd op alle bedragen die nog betaald moeten worden en dit vanaf de datum van hun opeisbaarheid.

5.5. Bovendien zijn alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde factuur, voor rekening van de opdrachtgever: zij worden gefixeerd op minimaal 15% van het betrokken bedrag en zullen te minste 50 Euro bedragen.

5.6. Het eigendom van de goederen blijft bij de leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

Artikel 6 – Gedeeltelijke levering

6.1. Een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de leveringen van onderdelen van een samengesteld order, kan separaat worden gefactureerd. In dergelijk geval moet de betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 – Betaling.

Artikel 7 – Levering en leveringstermijn

7.1. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata worden slechts ter indicatie aan de opdrachtgever gegeven. De leveringstermijn gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, zoals film, werktekening enz…, ter beschikking van de leverancier zijn gesteld.

7.2. Nooit zal een vertraging, om welke reden ook, recht geven op schadevergoeding of op annulatie van de bestelling.

7.3. In geval van zichtbare manko of averij bij levering moet de opdrachtgever onmiddellijk verhaal uitoefenen tegen de vervoerder enerzijds, en anderzijds BV Pasco Promotions onmiddellijk schriftelijk –per aangetekende zending of email- op de hoogte brengen.

Artikel 8 – Afname

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht, om het afgewerkte order in ontvangst te nemen.

8.2. Moet als gevolg van niet-afname van het afgewerkte order door de opdrachtgever, de goederen geheel of gedeeltelijk door de leverancier worden opgeslagen, dan zullen deze opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8.3. Indien, bij overeengekomen leveringen in gedeelten binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste aflevering is afgenomen, heeft de leverancier het recht het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren.

Artikel 9 – Afwijkingen

9.1. Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden zijn tot afkeuring.

9.2. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidspijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.

9.3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz… geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen en kan de levering dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

Artikel 10 – Klachten

10.1. Eventuele klachten ten aanzien van de geleverde goederen moeten schriftelijk gebeuren. Zichtbare gebreken melden binnen de 2 werkdagen na levering. Wanneer de opdrachtgever geen aanmerking heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht deze te hebben goedgekeurd. Niet zichtbare gebreken melden binnen de 2 werkdagen na vaststelling. De uiterlijke vervalvaldag voor klachten is 3 maanden na levering van de producten.

10.2. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt de opdrachtgever geacht die te hebben goedgekeurd.

10.3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag de leverancier voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats geven.

10.4. Geen enkel goed mag zonder schriftelijk akkoord van BV Pasco Promotions teruggestuurd worden door de opdrachtgever.

10.5. Kleine afwijkingen in kleur en formaat kunnen niet ingeroepen worden als klacht.

10.6  Pasco is een groothandel. Het herroepingsrecht uit het consumentenrecht is niet van toepassing. Je kan je bestelling niet retourneren.

Artikel 11 – Prijswijzigingen

11.1. Bij stijging of daling van de prijzen van materialen, fabrikaten en halffabrikaten of diensten, die voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, valutawijzigingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na het aanvaarden van de opdracht, is BV Pasco Promotions gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhoren, resp. te verlagen. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt over een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien door arbitrage door de Kamer van Koophandel.

Artikel 12 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

12.1. Door het geven van een opdracht tot verveelvuldiging of reproductie van door auteursrecht of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen, goederen of personen. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van de leverancier, tenzij de opdrachtgever terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten. De aansprakelijkheid zal echter nimmer het betreffende factuurbedrag overtreffen.

13.2. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig verrichten van de afgesproken werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf of elders voor zover de leverancier daardoor in zijn dienstverlening wordt gehinderd, kraakacties, ernstige belemmerde weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door de leverancier gebruikte vervoermiddelen of andere apparatuur, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan de geleverde leverancier kan worden toegerekend.

Artikel 14 – Afwijkende voorwaarden

14.1. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen voorkomen, welke in strijd zijn met de Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van BV Pasco Promotions, kunnen deze niet worden erkend, tenzij deze door de leverancier schriftelijk, ondertekend voor akkoord, zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.

14.2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 15 – Geschillen

15.1. Op alle uit de overeenkomst en deze Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

15.2. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het kanton Aalst en de rechtbank van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Certificering, Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Pasco werkt nauw samen met diverse productie fabrieken uit Europa, Amerika en Azië.

Respect, goede werkomstandigheden, een correcte ethische gedragscode en fair trade zijn zeer belangrijk voor PascoGifts. Het nakomen en naleven van deze afspraken is voor ons prioritair en essentieel:

1. Vrije keuze van arbeid

2. Geen discriminatie van werknemers

3. Geen kinderarbeid

4. Betalen van een acceptabel loon

5. Geen excessieve werktijden

6. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

7. Een wettige arbeidsovereenkomst

8. Vrijheid van vakvereniging of vakbond en recht op collectief onderhandelen.

Pasco Business & Promogifts heeft daarom met 100% overtuiging de gedragscode Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de EPPA (European Promotional Products Association) en BAPP (Belgian Association of Promotional Products) onderschreven.

Wet & regelgeving
Wij verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, met name ten aanzien van productveiligheid en milieu. Wij zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert voor producten en bedrijfsprocessen.

Geen kinderarbeid
Wij tolereren geen kinderarbeid. Wij zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.

Geen dwangarbeid
Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere vorm van fysieke en/of mentale straffen.

Werkplaats omstandigheden
Wij zullen zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Vrijheid van vereniging
Wij erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren wij hun vrijheid collectief te onderhandelen.

Geen exploitatie, discriminatie en/of intimidatie
Onder geen beding tolereren wij de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, enige vorm van discriminatie en/of intimidatie.

Werkuren
Wij streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk. Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.


Milieuvriendelijk ondernemen
Eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden zijn zeer belangrijk voor Pasco. Maar ook milieubewustzijn is heel relevant in de keuze van onze leveranciers. We geven steevast de voorkeur aan fabrikanten die zich blijvend inzetten voor milieuvriendelijke investeringen en verbeteringen in het productieproces.


Made in Europe
Naast productie in China, Taiwan en India wordt een zeer groot deel van onze promo artikelen en relatiegeschenken gefabriceerd in Europa. En daar zijn we fier op! We maken, assembleren en bedrukken in Europa onder andere balpennen, sleutelhangers, USB sticks, brooddozen, onderleggers, dienbladen, muismatten, ballonnen, mokken, vlaggetjes, feesthoedjes, zonneschermen, spaarpotten, speelkaarten, aanstekers, horloges, tissue boxen, papierwaren, kalenders, agenda’s, ring- en presentatiemappen, koelkastmagneten, snoepjes...

Certificering: Pasco Business & Promo Gifts voldoen aan de Europese wet- en regelgevingen.


Wettelijke milieu bepalingen Recupel, Bebat, Auvibel

Voor elektrische en elektronische apparaten is er een verplichte, wettelijke recyclagebijdrage:

- Recupel: recyclagebijdrage afhankelijk van apparaat (zie www.recupel.be).

- Bebat: recyclagebijdrage van €0,053 per batterij (zie www.bebat.be).

- Recupel zaklampen: recyclagebijdrage van €0,01 per zaklamp (zie www.recupel.be).

- Auvibel: wettelijke bijdrage op gegevensdragers (zie www. auvibel.be).


Dit zijn de meest voorkomende tarieven:

- Bebat, recyclage bijdrage per batterij € 0,053 per batterij.

- Recupel, recyclage bijdrage zaklampen € 0,01 per stuk.

- Recupel, recyclage bijdrage elektrische artikelen € 0,0413 per stuk.

- Recupel, recyclage bijdrage IT artikelen € 0,0413 per stuk.

- Auvibel USB-Sticks, van 0 tot en met 4 GB € 0,15 per stuk.

- Auvibel USB-Sticks, meer dan 4 GB t.e.m.16 GB € 0,50 per stuk.

- Auvibel USB-Sticks, meer dan 16 GB € 1,35 per stuk.

- Auvibel MP3-spelers, van 0 tot 2 GB € 1,00 per stuk.

- Auvibel MP3-spelers, van 2 tot 16 GB € 2,50 per stuk.

- Auvibel MP3-spelers, meer dan 16 GB € 3,00 per stuk.

Deze recyclagebijdragen staan op de orderbevestiging apart bijgevoegd. Vervolgens worden deze, zoals wettelijk bepaald, doorgestort naar bovenstaande instanties. Deze recyclagebijdrage is enkel in België van toepassing.

Recupel bijdrage op elektro-apparaten: tarieven geldig vanaf 1 januari 2022.